REGULAMIN

REGULAMIN SZKOLEŃ V.1.D  Z DNIA 31.03.2021.

Spis Treści.

 

§1.   Postanowienia ogólne

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapisywania się na zajęcia edukacyjne, organizowane przez Usługodawcę w trybie stacjonarnym i na odległość.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną kamerą z mikrofonem,
  5. indywidualnym kontem w aplikacji MICROSOFT TEAMS, BĄDŹ INNEJ RÓWNOWAŻNEJ PLATFORMIE ZAPEWNIAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ AUDIO-WIDEO. DARMOWEJ DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA.
  6. dostępem do Konta Użytkownika.
  7. WSZELKIE DANE DOSTĘPOWE NIEZBĘDNE DO POŁĄCZENIA PRZESYŁANE SĄ NAJPÓŹNIEJ 2 DNI ROBOCZE PRZED SZKOLENIEM. 
  8.  PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DEDYKOWANY IMIENNY DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU WRAZ Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UCZESTNICZENIE W SZKOLENIU.
 7.  Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

 

§2.   Rejestracja konta użytkownika

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3.   Podstawowe funkcjonalności serwisu

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie mapy.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Usługodawcy.

 

§4.   Zapisy na zajęcia edukacyjne stacjonarne

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, umowy o świadczenie Usług szkoleniowych. Zawarcie umowy jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, w zakresie organizowanych zajęć edukacyjnych.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość warunkowania zapisu Użytkownika od uprzedniego uczestnictwa w innych zajęciach.
 3. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać zajęcia edukacyjne z listy zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.
 4. Wybór zajęć edukacyjnych z listy zamieszczonej na stronie głównej Serwisu skutkuje otwarciem podstrony, zawierającej informacje w przedmiocie zajęć edukacyjnych oraz umożliwiającej przejście do formularza zamówienia. W celu złożenia oferty, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze jego obligatoryjnych pól, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania formularza.
 5. Zapisy na szkolenia można również dokonywać pocztą elektroniczną, przy użyciu tradycyjnego formularza zapisu na szkolenie, poprzez przesłanie jego uzupełnionego i podpisanego skanu lub oryginału, pod e-mail Usługodawcy.
 6. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach o łącznej wartości przekraczającej 8.000 zł netto (9.840 zł brutto), muszą mieć formę pisemną z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli i powinny być wysłane mailem (skan) na adres kontakt@macom-lab.cloud lub na adres imienny opiekuna handlowego, a oryginały listem poleconym na adres siedziby MACOM-LAB ul. Nastrojowa 29/17, 02-441 Warszawa.
 7. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w pkt 4 lub 5 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej wskazanej w formularzu.
 8. W zakres świadczenia objętego Usługą szkoleniową, wchodzi udział w wybranych zajęciach edukacyjnych oraz dodatkowe świadczenia, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w obszarze strony internetowej Serwisu.
 9. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 

§5.   Zapisy na zajęcia edukacyjne online

 1. Zapisy na zajęcia edukacyjne realizowane na odległość można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej, Użytkownik powinien wybrać zajęcia edukacyjne z listy zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu. Wybór zajęć edukacyjnych z listy zamieszczonej na stronie głównej Serwisu skutkuje otwarciem podstrony, zawierającej informacje w przedmiocie zajęć edukacyjnych oraz umożliwiającej przejście do formularza zamówienia.
 3. Podczas składania zamówienia Użytkownik wybiera lub wprowadza:
 4. rodzaj Usługi,
 5. informacje rozliczeniowe.
 6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami płatności.
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku finalizującego zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi ujętej w zamówieniu.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Usługę uznaje się za zarezerwowaną po zaksięgowaniu dokonanej płatności.
 10. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług, złożonej przez Użytkownika.

 

§6.   Warunki realizacji zajęć edukacyjnych stacjonarnych

 1. Zajęcia są realizowane zgodnie z programem, dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zajęcia są przeprowadzane w terminie i lokalizacji podanych w formularzu zamówienia.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń wynikających z umowy w sposób należyty i z dochowaniem należytej staranności, w szczególności poprzez realizację świadczeń wyłącznie przez osoby legitymujące się doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie świadczenia.
 4. Potwierdzenie realizacji szkolenia jest wysyłane minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszenia.
 5. Szczegółowe warunki świadczenia Usług szkoleniowych ustanowione są w regulaminie ich świadczenia, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

 

§7.   Materiały szkoleniowe i dyplomy uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wydania na rzecz uczestników zajęć materiałów szkoleniowych, zgodnie z ofertą dostępną na stronie internetowej Serwisu.
 2. Dyplom stanowi dokument potwierdzający udział uczestnika w wybranych zajęciach edukacyjnych.
 3. Warunkiem wydania dyplomu uczestnictwa w zajęciach jest udział uczestnika w wymiarze 90% czasu zajęć.
 4. Wydanie dyplomu może nastąpić w dniu zajęć lub po jego realizacji, w formie elektronicznej.
 5. Przesłanie dyplomu w formie papierowej jest możliwe za dodatkową opłatą w kwocie 10 zł.
 6. Wydanie materiałów szkoleniowych, jeżeli są przedmiotem świadczenia, następuje w formie elektronicznej.

 

§8.   Warunki realizacji zajęć edukacyjnych online

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę zapewnienia dostępności trenera we wskazanym terminie, w celu realizacji zajęć online z Użytkownikiem.
 2. Przedmiot i zakres zajęć online z Użytkownikiem został określony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją rezerwacyjną.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji MICROSOFT TEAMS, BĄDŹ INNEJ RÓWNOWAŻNEJ PLATFORMIE ZAPEWNIAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ AUDIO-WIDEO. DARMOWEJ DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA.
 5. W celu poprawnego korzystania ze szkoleń online niezbędne jest spełnienie wymagań sprzętowych wskazanych w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 6. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest o zarezerwowanej godzinie we wskazanym dniu połączyć się z trenerem.
 7. Potwierdzenie realizacji szkolenia jest wysyłane minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszenia.

 

§9.   Warunki płatności

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia płatności z tytułu świadczonych Usług przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayNow obsługiwanego przez mBANK z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prosta 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237:, NIP: 5260215088 oraz REGON: 001254524.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny ją uzasadniającej.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Faktura VAT wystawiana jest ostatniego dnia szkolenia i przesyłana w formie elektronicznej na e-mail lub w formie papierowej na adres podany w formularzu zamówienia.

   

   

  §10.   Postępowanie reklamacyjny

 10. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. kod oraz termin szkolenia,
  3. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  4. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 12. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 13. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 14. Zwrot płatności w związku z reklamacją następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§11.   Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

§12.   Odstąpienie od umowy.

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (MACOM-LAB BIESIADECKI MAREK, ul. Nastrojowa 29/17, 02-441 Warszawa, learning@macom-lab.cloud) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 8. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 9. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 11. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§13.   Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 

§14.   Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

§15.   Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§16.   Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§17.   Definicje użyte w regulaminie

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: macom-lab.cloud.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Marek Biesiadecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MACOM-LAB , z siedzibą w Warszawie (02-441) przy ul. Nastrojowa 29/17, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP: 522-257-71-22 oraz REGON 141692968, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 22 350 65 34 oraz przy użyciu adresu e-mail: learning@macom-lab.cloud.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

 

§18.   Rezygnacje i odwołanie zajęć edukacyjnych

 1. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu zgłoszonego na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia zajęć, w stosunku do:
  1. Zamawiających nie będących konsumentami, stosuje się obowiązek zapłaty 50% kosztów uczestnictwa,
  2. Zamawiających będących konsumentami, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego wartością rzeczywistej szkody, poniesionej w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z uczestnictwa w zajęciach.
 2. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu zgłoszonego w okresie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, w stosunku do:
  1. Zamawiających nie będących konsumentami, stosuje się obowiązek zapłaty 100% kosztów uczestnictwa,
  2. Zamawiających będących konsumentami, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego wartością rzeczywistej szkody, poniesionej w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z uczestnictwa w zajęciach.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub zmiana terminu zajęć może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu. Usługodawca zobowiązuję się do wyznaczenia nowego terminu szkolenia lub zwrotu uiszczonej płatności.
 5. ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY         
 6. ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                                

§19.   Inne usługi

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie umowy o świadczenie dedykowanych Usług szkoleniowych.
 2. Zapytania ofertowe w przedmiocie świadczenia przez Usługodawcę Usług, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy użyciu danych kontaktowych Usługodawcy.
 3. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §13 pkt 2 stanowi zapytanie ofertowe w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usługi wskazanej w zapytaniu.
 4. Sporządzenie oferty Usługodawcy w przedmiocie Usług szkoleniowych następuje na podstawie zapytania ofertowego Użytkownika.
 5. Sporządzona oferta zostaje wysłana przez Usługodawcę pod adres tradycyjny lub adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Oferta zawiera warunki realizacji świadczenia objętego zapytaniem ofertowym. Są to w szczególności:
  1. formularz zamówienia wraz z umową,
  2. informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami, kosztami pochodnymi,
  3. informacje o możliwym terminie realizacji świadczenia.
 7. Oferta wiąże Usługodawcę w terminie 7 dni od daty jej wysłania Użytkownikowi.
 8. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi objętej ofertą, Użytkownik powinien uzupełnić informacje w obszarze otrzymanego formularza zamówienia, a następnie przesłać skan formularza pod adres e-mail podany w danych kontaktowych Usługodawcy lub oryginał formularza pod adres pocztowy, podany w danych kontaktowych Usługodawcy.
 9. Oświadczenie woli złożone w sposób określony w §13 pkt 8 stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej wskazanej w formularzu.
 10. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Użytkownika, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 11. Warunki płatności z tytułu szkoleń otwartych są ustalane indywidualnie.
 12. Wobec szkoleń dedykowanych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu oraz warunki zawarte w formularzu zamówienia.